ماندگاری ابرها در آسمان رزن و درگزین

با وجود قطع بارندگی در آسمان مناطق مختلف استان همدان از جمله رزن و درگزین و دمق و … ابرها در آسمان این مناطق ماندگار هستند.
به گزارش کاریز پرس طبق پیش بینی سازمان هواشناسی استان همدان وضعیت آب و هوای مناطق شمالی استان همدان شهر های ؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین در روز سه شنبه هشتم بهمن ماه قسمتی ابری ،در بعد از ظهر به‌تدریج افزایش ابر،در برخی نقاط مه آلود است. برای شامگاه این منطقه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است. همچنین برای مناطق کوهستانی و مرکزی این استان یعنی همدان، اسدآباد ،قهاوند وبهاردر همین روز قسمتی ابری ،در بعد از ظهر بتدریج افزایش ابر،در نواحی شهری افزایش غلظت آلاینده ها را نشان می‌دهد. وضعیت آب و هوای این منطقه در شامگاه سه‌شنبه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده همراه است. قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود است. همچنین آب و هوا در مناطق جنوبی این استان ؛ ملایر، نهاوند و تویسرکان هم قسمتی ابری ،در بعد از ظهر بتدریج افزایش ابر،در برخی نقاط مه آلود را نشان می‌دهد. آب و هوا این منطقه در شامگاه سه شنبه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده را نشان می دهد.

چهارشنبه بارش پراکنده باران
پیش بینی های روز آینده نشان می دهد، چهارشنبه منطقه رزن ،کبودرآهنگ، فامنین، گل تپه و درگزین نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است. شامگاه چهار شنبه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده همراه است. همچنین در مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهارنیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده را نشان می‌دهد. وضعیت آب و هوای همین منطقه درشامگاه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است.وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده گزارش شده است. وضعیت آب و هوا در شامگاه همین روز نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات با احتمال بارش پراکنده را نشان می‌دهد.
 پنج شنبه ؛ وزش باد 
پیش بینی های پنجشنبه بهمن ماه حاکی از ان است که منطقه ؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین وضعیت آب و هوا قسمتی ابری ،گاهی افزایش وزش باد همراه است. همچنین شامگاه پنج شنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد را نشان می‌دهد.مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهار وضعیت آب و هوا قسمتی ابری ،گاهی افزایش وزش باد را نشان می‌دهد و برای شامگاه وضعیت آب و هوا صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد گزارش شده است. وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان هم قسمتی ابری ،گاهی افزایش وزش باد را نشان می‌دهد و برای شامگاه صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه است.