برف رزن و درگزین را سفید پوش کرد

امروز بارش برف همدان را پس از یک هفته سفید پوش کرد و مدارس نوبت بعد از ظهر را به تعطیلی کشاند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، روزهای آینده با موج جدیدی از کاهش دما روبرو خواهند شد.
به گزارش کاریزپرس طبق پیش بینی سازمان هواشناسی استان همدان وضعیت آب و هوای مناطق شمالی استان همدان شهر های؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین امروز دوازدهم بهمن بارش برف همراه با باد شدید ،از بعد از ظهر کاهش ابرهمراه است و برای شامگاه این منطقه قسمتی ابری، با احتمال بارش پراکنده و کاهش دما را نشان می دهد. همچنین برای مناطق کوهستانی و مرکزی این استان یعنی همدان، اسدآباد ،قهاوند وبهاردر همین روز بارش برف همراه با باد شدید ،از بعد از ظهر کاهش ابر را به دنبال دارد. این منطقه در شامگاه شنبه قسمتی ابری، با احتمال بارش پراکنده و کاهش دما پیش بینی شده، همچنین وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان ؛ ملایر، نهاوند و تویسرکان هم بارش برف همراه با باد شدید ،از بعد از ظهر کاهش ابر را به دنبال دارد و در شامگاه قسمتی ابری، با احتمال بارش پراکنده و کاهش دما گزارش شده است.
همدان یک‌شنبه آسمان ابری و مه آلود دارد
پیش بینی های روز آینده نشان می دهد، یک‌شنبه منطقه رزن ،کبودرآهنگ، فامنین، گل تپه و درگزین قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود را نشان می‌دهد و در شامگاه این وضعیت ادامه دار است به طوری‌که قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود گزارش شده است.همچنین در مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهار قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود همراه است. وضعیت آب و هوای همین منطقه درشامگاه یک‌شنبه قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود را به دنبال دارد. وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود را نشان می‌دهد و در شامگاه یک‌شنبه قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود گزارش شده است.
دوشنبه همدان کاهش دما دارد
پیش بینی های دو‌شنبه چهاردهم بهمن ماه حاکی از ان است که منطقه ؛ رزن ،کبودرآهنگ،فامنین، گل تپه و در گزین وضعیت آب قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود است و شامگاه همین منطقه قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود را به دنبال دارد. مناطق کوهستانی ومرکزی این استان ؛ همدان ، اسد آباد ، قهاوند و بهار وضعیت آب و هوا قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود را نشان می‌دهد و در شامگاه قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود پیش بینی شده است. وضعیت آب و هوا در مناطق جنوبی این استان یعنی ؛ ملایر ، نهاوند ، تویسرکان هم قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلود گزارش شده است. همچنین در شامگاه دوشنبه قسمتی ابری ،در برخی نقاط مه آلودپیش بینی شده است.