گزارش تصویری: خیابان اصلی رزن در تسخیر خسارت‌بار کامیون‌ها

کامیون‌ها خیابان اصلی رزن را به تسخیر خود درآورده‌اند و خسارت‌های زیادی به بار آورده‌اند