شماره جدید ویژه نامه “نسیم همدان” منتشر شد

شماره جدید ویژه نامه نسیم همدان منتشر و در رزن، درگزین و سردرود توزیع شد.

این ویژه نامه در خصوص انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

گزارش یک این ویژه نامه مطلبی با عنوان تجربه یا شعار است که به بررسی تفات‌های آیت‌الله رازینی با دیگر کاندیداهای حوزه رزن، درگزین و سردرود می‌پردازد.

در ابتدای این گزارش آمده است: ” نامزدهــای انتخابــات پیــش می تــوان بــه دو گــروه کلــی تقســیم کــرد؛ آنهــا کــه جســتجوگر قــدرت بــرای انجــام وظایــف نمایندگــی هســتند در یــک گــروه قــرار دارنــد و گــروه دیگــر شــامل تنهــا یــک نفــر اســت کــه بــا قــدرت وارد عرصــه شــده و آمــاده اســت ایــن قــدرت را وقــف انجــام وظایــف نمایندگــی کنــد. بــه بیــان دیگــر مــردم رزن، درگزیــن و ســردرود بــا دوگانــه ای مواجه انــد کــه در یــک ســوی آن نامزدهایــی بــا ظرفیت هــا و ســوابقی اگرچــه قابــل احتــرام امــا تقریبــا مشــابه یکدیگــر، قــرار دارنــد و در ســوی دیگــر نامــزدی قــرار دارد کــه ظرفیت هــا و ســوابقش بــدون هیــچ اغراقــی یــک ســر و گــردن بالاتــر از دیگــر نامزدهاســت ”